Laatst gewijzigd:

vrijdag 11 december 2020

Wat is een faillissement ?

Een faillissement is een bij wet geregelde procedure voor een commerciële onderneming (rechtspersoon of natuurlijke persoon) die niet (meer) in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Aanleiding voor het faillissement is met andere woorden het “financieel onvermogend” zijn.

Iemand zal enkel failliet verklaard worden indien hij op het ogenblik van de faillietverklaring:

 • een ‘koopman’ (handelaar) is
 • 'op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen’ en zijn ‘krediet geschokt is’. Deze voorwaarden moeten tegelijkertijd vervuld zijn.

Wat is een opschorting van betaling ?

Voorbeelden van opschorting van betaling zijn:

 • De onderbreking van een bankkrediet
 • De niet-terugbetaling van vervallen korte termijn schulden
 • Het achterwege blijven van de betaling van een trimester van de BTW, RSZ of sociale bijdragen.
 • Roerende voorheffing of van de uitbetaling van salarissen en premies, enz.

Wat is een geschokt krediet ?

Een "geschokt" krediet moet hier dus begrepen worden in de zin van een "vertrouwensbreuk".

Hoe een faillissement aangeven ?

Het faillissement kan bij de rechtbank van koophandel op verschillende manieren worden aangegeven:

 • Aangifte door de gefailleerde zelf (“faillissement op bekentenis”): De aangifte moet gebeuren op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel binnen de maand nadat men heeft opgehouden te betalen. De rechtbank is niet verplicht het faillissement uit te spreken na de aangifte van de ondernemer in moeilijkheden. De rechtbank zal wel de aangifte onderzoeken en oordelen of de voorwaarden voor een faillissement vervuld zijn. De aangifte is dus geen bekentenis.
 • Dagvaarding door één of meer schuldeisers
 • Dagvaarding door het openbaar ministerie (procureur des konings)
 • Dagvaarding door de voorlopige bewindvoerder
 • Dagvaarding door de curator van de hoofdprocedure (indien de onderneming gevestigd is in meerdere landen)

Faillissementsprocedure

De rechtbank van koophandel spreekt vervolgens het faillissement uit. Hierna stelt de rechtbank een curator aan, aan wie de beschikking en het beheer over het kapitaal en het vermogen van de schuldenaar wordt overgedragen.

Wat is een curator ?

De curator is een wettelijke vertegenwoordiger die optreedt als vertegenwoordiger van de schuldeisers en de gefailleerden. De taak van de curator is in beginsel het te gelde maken van de goederen van de gefailleerde, waarna de opbrengst wordt verdeeld onder de schuldeisers volgens specifieke regels.

WELKE AANSPRAKELIJKHEID IN EEN FAILLISSEMENT?

FAILLISSEMENT IN HET GEVAL VAN EEN NATUURLIJK PERSOON

Bij een handelszaak uitgebaat door een natuurlijke persoon, dit wil zeggen dat er geen vennootschap aan het werk is, staat die persoon met zijn volledig vermogen in voor de betaling van de schulden van die zaak.

Als die zaak failliet gaat, is er geen verschil tussen de schulden en eigendommen van de handelszaak en het persoonlijk vermogen of de goederen van de uitbater. Bij een eenmanszaak gaat dus de uitbater van de handelszaak mee failliet met zijn zaak.

FAILLISSEMENT IN HET GEVAL VAN EEN vennootschap

Bij een vennootschap ligt de situatie ingewikkelder. Het is steeds de vennootschap die failliet verklaard wordt, maar de gevolgen voor de vennoten kunnen aanzienlijk verschillen. Er zijn namelijk vennootschapsvormen die geen bescherming bieden voor het persoonlijk patrimonium van de vennoten, er zijn er die wel dergelijke bescherming bieden.

Als de vennootschap geen bescherming biedt, kan de curator altijd de persoonlijke eigendommen en inkomsten van de vennoten gebruiken voor de betaling van de schulden van de vennootschap.

Als de vennootschap wel bescherming biedt, riskeren de vennoten in principe enkel het kapitaal dat zij in de vennootschap investeerden. Daar zijn wel uitzonderingen op.

De faillissementsverzekering

Vergeet niet dat u in bepaalde gevallen recht kan hebben op een faillissementsverzekering.

Behalve zelfstandigen die failliet zijn verklaard of personen voor wie een collectieve schuldenregeling geldt, dekt deze sociale verzekering ook:

 • bedrijfsleiders, bestuurders en werkende vennoten van een handelsvennootschap die failliet zijn verklaard
 • niet-handelaren die hun schulden niet kunnen betalen (zoals landbouwers, beoefenaars van een vrij beroep …).

Concreet verzekert deze 'faillissementsverzekering' onder bepaalde voorwaarden:

 • een maandelijkse uitkering gedurende maximaal twaalf maanden
 • het behoud van uw rechten op kinderbijslag en geneeskundige verzorging gedurende maximaal twaalf maanden.

U kunt maar een keer in uw loopbaan aanspraak maken op de 'faillissementsverzekering'. U kunt een aanvraag indienen via uw sociale verzekeringskas.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.