Toestand van de bodem: je verplichtingen

Laatst gewijzigd:

donderdag 30 januari 2020

Wenst u de bodemtoestand van een perceel te kennen?

Er zijn verschillende manieren om deze informatie te bekomen :

1. De inventaris van de bodemtoestand

In de inventaris van de bodemtoestand, zijn de terreinen ingedeeld in vijf categoriën

  • categorie 0: mogelijk verontreinigde percelen, d.w.z. percelen waarop een risicoactiviteit wordt of werd uitgeoefend. Tot deze categorie behoren ook de percelen waarvoor een vermoeden van bodemverontreiniging bestaat ten gevolge van ongelukken of leegstand waarbij verontreinigende stoffen betrokken waren, na een verspreiding van een verontreiniging vanaf een naburig perceel, enz.

  • categorie 1: niet verontreinigde percelen = voldoen aan de saneringsnormen;

  • categorie 2: licht verontreinigde percelen zonder risico = voldoen aan de interventienormen, maar niet aan de saneringsnormen;

  • categorie 3: verontreinigde percelen  zonder risico = voldoen niet aan de interventienormen en waarvan de risico’s aanvaardbaar zijn of aanvaardbaar zijn gemaakt;

  • categorie 4: percelen in onderzoek of in behandeling

Percelen die het voorwerp zijn geweest van een onderzoek behoren tot categorieën 1 tot 4, terwijl de terreinen die nog niet werden bestudeerd behoren tot categorie 0. Indien een terrein het voorwerp is geweest van een identificatie of zelfs een behandeling maar de risicoactiviteit er nog altijd wordt voortgezet, wordt het ingedeeld in categorie 0 dat plaats neemt naast de categorie 1, 2, 3 of 4.

2. Bodemattest

Raadpleeg de kaart van de bodemtoestand

Een bodemattest aanvragen

U komt alles te weten over het bodemattest in deze praktische gids van Leefmilieu Brussel. 

3. Verkennend bodemonderzoek

Het verkennend bodemonderzoek brengt een eventuele verontreiniging van de bodem of het grondwater aan het licht en bepaalt de omvang en de aard ervan.

In sommige gevallen voorziet de ordonnantie van 5 maart 2009 wanneer een verkennend bodemonderzoek verplicht is.

Verplichtingen bij het ontdekken van een verontreiniging

Iedere ontdekking van een verontreiniging of van enig voorval dat een bodemverontreiniging zou kunnen veroorzaken, moet onmiddellijk worden gemeld aan de persoon die over de zakelijke rechten beschikt, aan de exploitant van het betrokken terrein en aan Leefmilieu Brussel. Dit meldingsformulier moet naar Leefmilieu Brussel gestuurd worden.

Verplichtingen bij verkoop

Bij een verkoop van uw goed of bij elke overdracht van een zakelijk recht moet u de koper informeren over de toestand van de bodem. Daartoe moet u aan het verkoopcompromis een bodemattest toevoegen dat werd afgeleverd door Leefmilieu Brussel (eenvoudig te bekomen via uw notaris).

NB: sommige akten met privé-karakter worden vrijgesteld

Als uit het bodemattest blijkt dat het terrein beschouwd wordt als mogelijk verontreinigd, zal een verkennend bodemonderzoek (VBO) vereist zijn.

Verplichtingen wanneer de milieuvergunning een risicoactiviteit betreft

Een verkennend bodemonderzoek is vereist ten laste van de exploitant van een risicoactiviteit, bijvoorbeeld voordat de risicoactiviteit wordt stopgezet, de milieuvergunning voor deze risicoactiviteit wordt overgedragen, voordat een verlenging van de milieuvergunning voor deze risicoactiviteit wordt afgeleverd, enz... Meer info

Bestaan er vrijstellingen voor verkennende bodemonderzoeken? Ja, in sommige gevallen wel. Meer info.

Op volgende webpagina's van Leefmilieu Brussel vindt u meer over de verschillende bodemonderzoeken en hun procedure (al deze fasen zijn niet noodzakelijk aanwezig voor elk terrein) :  gedetailleerd onderzoek, risico-onderzoek, gezamenlijke onderzoeken, risicobeheervoorstel, saneringsvoorstel, eindbeoordeling.

Bijkomende informatie

Hoe de bodemverontreininging voorkomen ?

Meer info : een kort overzicht in beeld (video van Leefmilieu Brussel) , Bouwen en bodembehandeling, de verschillende technieken van bodembehandeling en innovatieve technieken.

Steunmaatregelen

Actieve ondernemingen kunnen voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek of gedetailleerd onderzoek beroep doen op de gewestelijke steun voor consultancy (haalbaarheidsstudies). 

Meer info over de financiële steunmaatregelen.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.