Hoeveel bedraagt de vennootschapsbelasting?

Laatst gewijzigd:

vrijdag 10 september 2021

Een uitdaging voor een vennootschap zijn de ingewikkelde belastingtarieven. Wij vertellen je hoeveel vennootschapsbelasting je betaalt.

Wie betaalt vennootschapsbelasting?

Een bedrijf, vereniging of instelling betaalt vennootschapsbelasting als ze:

 • een rechtspersoon is;
 •  haar maatschappelijke zetel of haar voornaamste inrichting in België heeft;
 • winst als doel heeft.

Er zijn enkele uitzonderingen, waarvan een intercommunale de belangrijkste is. Ook verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) zijn in principe niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Op welk bedrag betaal je vennootschapsbelasting?

Je betaalt vennootschapsbelasting op de fiscale winst of het belastbaar inkomen van het bedrijf. Dat is niet helemaal hetzelfde als je boekhoudkundige winst. (Zo zijn bepaalde winsten vrijgesteld en mag je bepaalde kosten niet fiscaal aftrekken. Daarnaast stemmen de boekhoudkundige afschrijvingen niet per se overeen met fiscaal aanvaarde afschrijvingen. Tot slot kunnen activa ondergewaardeerd en passiva overgewaardeerd zijn.)

De fiscale winst bereken je door bij elkaar op te tellen:

 • de belaste reserves
 • de verworpen uitgaven
 • de uitgekeerde winsten

Daarna deel je de winst in twee categorieën in: winst van Belgische oorsprong en van buitenlandse oorsprong.

Van elke categorie trek je deze zaken af:

 • niet-belastbare delen (zoals vrijgestelde giften)
 • definitief belaste inkomsten (DBI) en vrijgestelde roerende inkomsten (VRI)
 • innovatie-aftrek
 • Belastingaftrek voor octrooi-inkomsten
 • de notionele interest (ook wel het risicokapitaal genoemd)
 • de groepsbijdrageregeling
 • vroegere verliezen
 • de investeringsaftrek
 • de stock van de overgedragen (beperkte en onbeperkte) aftrek voor risicokapitaal

Het resultaat is de fiscale winst, waarop je vennootschapsbelasting betaalt.

Hoeveel vennootschapsbelasting betaal je?

Op je fiscale winst betaal je 25% vennootschapsbelasting. Bepaalde kleine of middelgrote vennootschappen betalen op de eerste schijf van €100.000 winst een lager tarief: 20 %. Om hiervan te genieten, moet de vennootschap voldoen aan deze voorwaarden:

 • Je vennootschap moet een kleine vennootschap zijn zoals aangegeven in artikel 1:24, §§ 1 tot en met 6, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 
  Kleine vennootschappen zijn vennootschappen die op de balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar meer dan één van de volgende criteria niet overschrijden
  • aantal werknemers, als jaargemiddelde: 50;
  • jaaromzet, exclusief belasting over de toegevoegde waarde: 9 000 000 EUR
  • balanstotaal: 4 500 000 EUR.

   Het overschrijden of niet langer overschrijden van meer dan één van de criteria heeft alleen gevolgen indien deze situatie zich gedurende twee opeenvolgende boekjaren voordoet. 

 • andere vennootschappen mogen niet meer dan de helft van de aandelen bezitten

 • de som van de aandelen die je vennootschap bezit, de belaste reserves en geboekte meerwaarden mag niet hoger liggen dan de helft van het gestorte kapitaal

 • je vennootschap moet jaarlijks een loon van minstens 45.000 euro bruto uitkeren  (dit omvat voordelen in natura, vakantiegeld, bonussen, eindejaarspremies, enz.) aan één van de bedrijfsleiders. Minder dan 45.000 euro bruto loon uitkeren mag ook, maar dan moet het bruto loon minstens gelijk zijn aan de belastbare winst van je vennootschap (bv.: als de belastbare grondslag 25.000 euro bedraagt, moet de bezoldiging van de bedrijfsleider minstens 25.000 euro bedragen).  Deze voorwaarde geldt niet tijdens de eerste 4 boekjaren van een onderneming.

Je dient je aangifte van de vennootschapsbelasting online in via Biztax

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.