Tools

Activa.brussels

Laatst gewijzigd:

6 april 2021

Doel:

Aanwerving van personeel

Soort tegemoetkoming:

Tewerkstellingsmaatregelen

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat

De premie activa.brussels helpt je om die volgende stap te kunnen zetten op weg naar een nieuwe aanwerving. En dat tegen een lagere kostprijs.

 
Waarover gaat het?

Deze maatregel bevordert de herinschakeling van Brusselse werkzoekenden in het normale arbeidscircuit door de werknemers een geactiveerde werkloosheidsuitkering toe te kennen. De werkgever kan deze uitkering aftrekken van het aan de werknemer uitbetaalde nettoloon.

 

Wie komt in aanmerking?

Alle werkgevers uit de privésector komen in aanmerking voor de voordelen van activa.brussels.

In de openbare sector komen de volgende werkgevers in aanmerking wanneer ze werknemers contractueel (niet statutair) in dienst nemen:

 • de autonome overheidsbedrijven;
 • de openbare kredietinstellingen;
 • de openbare maatschappijen voor personenvervoer;
 • de openbare uitzendbureaus;
 • de provincies;
 • de gemeenten;
 • de OCMW's;
 • de onderwijsinstellingen, doch enkel voor hun
  contractueel onderhouds-, administratief en ondersteunend personeel (niet onderwijzend personeel).

De werkgever mag gevestigd zijn in zowel Brussel, Vlaanderen als Wallonië.

 

Wat zijn de voorwaarden?

De werkgever : De arbeidsovereenkomst moet voltijds of minimum halftijds zijn, en voor onbepaalde duur of minstens 6 maanden worden gesloten. In geval van een aanwerving met een halftijdse arbeidsovereenkomst voor minimum 6 maanden, moet de halftijdse betrekking gedurende de hele periode van tewerkstelling gerespecteerd worden. Zo niet kunt u de voordelen niet genieten.

De werknemer moet :

 • als niet-werkende werkzoekende bij Actiris ingeschreven zijn;
 • niet langer leerplichtig zijn;
 • de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt;
 • tijdens de 18 voorgaande kalendermaanden minstens 312 dagen als niet-werkende werkzoekende bij Actiris ingeschreven geweest zijn.

De periode van 312 dagen (12 maanden)  inschrijving als niet-werkende werkzoekende is niet vereist in de onderstaande situaties indien de kandidaat : 

 • jonger is dan 30 jaar en geen getuigschrift van het hoger secundair onderwijs bezit;
 • 57 jaar of ouder is;
 • een inschakelingscontract heeft afgerond;
 • een overeenkomst artikel 60 of 61 heeft afgerond (tewerkstelling door een OCMW);
 • een overeenkomst in het kader van de sociale inschakelingseconomie ECOSOC heeft afgerond (DSP/SINE);
 • een overeenkomst in het kader van een vormende tewerkstelling voor jongeren heeft afgerond;
 • gedurende minstens 6 maanden in het kader van een First-stage tewerkgesteld was;
 • gedurende minstens 6 maanden in het kader van een IBO/FPI-E tewerkgesteld was;
 • met succes een beroepsopleiding heeft afgerond;
 • een titel heeft verworven via de erkenning van competenties
 • een alternerende opleiding met succes heeft afgerond;
 • werd ontslagen wegens de schrapping van een geco-arbeidsplaats;
 • het slachtoffer is geweest van een faillissement of ontslagen werd n.a.v. een herstructurering of vereffening van een onderneming;
 • een persoon met verminderde arbeidsgeschiktheid is.

Bepaalde periodes worden gelijkgesteld met een periode van inschrijving als niet-werkende werkzoekende, met name periodes van tewerkstelling in het kader van een DSP, artikel 60, DSP/SINE, IBO/FPI-E enz.

Als u een werknemer in dienst neemt onmiddellijk na het einde van een periode van tewerkstelling zoals hierboven vermeld (bv. overeenkomst artikel 60 of 61), dan wordt de kandidaat vrijgesteld van de voorwaarde tot inschrijving als niet-werkende werkzoekende. U kunt deze werknemer aan te werven zonder onderbreking tussen de twee overeenkomsten (weekends en wettelijke feestdagen worden niet als dagen van arbeidsonderbreking beschouwd).

 

Welk bedrag wordt toegekend?

De werkgever geniet een totale financiële steun van € 15.900:

 • 350 euro per maand gedurende de eerste 6 maanden;
 • 800 euro per maand gedurende de volgende 12 maanden;
 • 350 euro per maand gedurende de volgende 12 maanden.

Het bedrag van de uitkering wordt proportioneel aangepast in geval van deeltijds werk.

Zijn er onverenigbaarheden?

De periodes waarin hij als werkzoekende is ingeschreven en tegelijkertijd werkt (bv. deeltijds werk), komen niet in aanmerking.

Hoe een aanvraag indienen?

U moet een arbeidsovereenkomst sluiten waarin de specifieke bepalingen betreffende de activa.brussels-regeling zijn opgenomen. Ofwel neemt u deze maatregelen op in de arbeidsovereenkomst, ofwel voegt u een specifieke bijlage aan de arbeidsovereenkomst toe: “bijlage bij de Activa Brussels-arbeidsovereenkomst”.

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.