Tools

Gespreide belasting van sommige meerwaarden op materiële en immateriële vaste activa

Laatst gewijzigd:

22 juli 2016

Soort tegemoetkoming:

Fiscale tegemoetkomingen

Bestuursniveau:

Federaal
Samengevat

In principe zijn de meerwaarden op voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid gebruikte activa belastbaar tegen het volle tarief. De belastingplichtige kan onder bepaalde voorwaarden kiezen voor een gespreide belasting van de meerwaarden.

Waarover gaat het?

In principe zijn de meerwaarden op voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid gebruikte activa belastbaar tegen het volle tarief. De belastingplichtige kan onder bepaalde voorwaarden kiezen voor een gespreide belasting van de meerwaarden. Dit stelsel stelt de belasting van de meerwaarde uit en spreidt ze over verschillende jaren.

Wie komt in aanmerking?

Voor de toepassing van de gespreide belasting komen de meerwaarden in aanmerking die zijn verwezenlijkt door de volgende belastingplichtigen:

  • industriële, commerciële of landbouwbedrijven;
  • beoefenaars van een vrij beroep, ambt of post of personen die een winstgevend beroep uitoefenen;
  • vennootschappen.
Wat zijn de voorwaarden?

Aard van de activa

Enkel meerwaarden op materiële of immateriële vaste activa komen in aanmerking voor gespreide belastingheffing. Deze begrippen worden bepaald overeenkomstig hun omschrijving in de wetgeving op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen. Als materiële vaste activa worden beschouwd: terreinen, gebouwen, machines, installaties, meubilair, rollend materieel, enz. Als immateriële vaste activa worden beschouwd: de kosten van onderzoek en ontwikkeling, concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken, goodwill, enz.

Financiële activa (aandelen, deelnemingen, vorderingen), voorraden en bestellingen in uitvoering zijn uitgesloten van het stelsel van de gespreide belasting.

Voorwaarde van herbelegging

De meerwaarde wordt slechts gespreid belast, indien de belastingplichtige een bedrag gelijk aan de ontvangen vergoeding of de totale verkoopprijs van die bestanddelen waarop de meerwaarde betrekking heeft, herbelegt:

  • in afschrijfbare immateriële of materiële vaste activa die in België worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid;
  • binnen een termijn van 3 jaar (in bepaalde gevallen 5 jaar) en ten laatste bij het stopzetten van de beroepswerkzaamheid.

De herbelegging mag gebeuren in meerdere activa. Het is niet vereist dat de activa waarin herbelegd wordt, nieuw zijn. De herbelegging in aandelen of obligaties komt niet in aanmerking omdat die niet worden afgeschreven.

Voor gedwongen meerwaarden verstrijkt de termijn van herbelegging 3 jaar na het einde van het belastbaar tijdperk waarin de schadevergoeding is ontvangen.

Voor vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden moet de herbelegging gebeuren binnen een termijn van 3 jaar die aanvangt op de eerste dag van het belastbaar tijdperk waarin de meerwaarde is verwezenlijkt. Voor vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden wordt deze termijn verlengd tot 5 jaar voor herbeleggingen in:

  • een gebouwd onroerend goed;
  • een vaartuig;
  • een vliegtuig.

De verlengde termijn vangt naar keuze van de belastingplichtige aan:

  • ofwel op de eerste dag van het belastbaar tijdperk waarin de meerwaarde is verwezenlijkt;
  • ofwel op de eerste dag van het voorlaatste belastbaar tijdperk dat aan die verwezenlijking voorafgaat.
Welk bedrag wordt toegekend?

De gerealiseerde meerwaarde is gelijk aan het verschil van enerzijds de ontvangen vergoeding of de verkoopwaarde van het goed, verminderd met de verkoopkosten en anderzijds de aanschaffingswaarde of beleggingswaarde ervan, verminderd met de voorheen aangenomen waardeverminderingen en afschrijvingen.

Wanneer de belastingplichtige kiest voor het stelsel van de gespreide belasting, wordt een gedeelte van de meerwaarde tijdelijk vrijgesteld.

De tijdelijk vrijgestelde meerwaarde wordt dan geleidelijk over een aantal belastbare periodes belast in verhouding tot de afschrijvingen van de activa waarin herbelegd werd. De periode waarover de gespreide belasting plaatsvindt, valt in principe samen met de afschrijvingsperiode van de vervangingsactiva.

Bij vervreemding of buitengebruikstelling van de vervangingsactiva of bij stopzetting van de uitgeoefende beroepsactiviteit, wordt het saldo van de meerwaarde belast als inkomen voor de belastbare periode tijdens dewelke de hergebruikte activa werden vervreemd of buiten gebruik werden gesteld of tijdens dewelke de beroepsactiviteit werd stopgezet.

Het voor elke belastbare periode te belasten deel van de meerwaarde wordt berekend met de onderstaande formule:

D = M x A/V

Waarbij:
D = het in een bepaalde belastbare periode belastbare deel van de meerwaarde
M = het bedrag van de meerwaarde
A = de afschrijvingen op de vervangingsactiva
V = de te herbeleggen verkoopprijs of schadevergoeding

Hoe een aanvraag indienen?

De belastingplichtige die voor de gespreide betaling kiest, moet zijn keuze aan het controlekantoor waaronder hij valt, kenbaar maken door toevoeging van een formulier 276K bij zijn aangifte over de belastbare periode waarin de desbetreffende meerwaarde is gerealiseerd.

Daarnaast moet hij voor de volgende boekjaren een identiek formulier indienen, en dit tot wanneer de meerwaarde volledig is belast.

Opgelet: de hierin vermelde informatie is bedoeld om een beter inzicht te geven in de fiscale maatregelen. Voor het volledige karakter ervan kan enkel worden verwezen  naar de van kracht zijnde wettelijke bepalingen (met name het Wetboek van de Inkomstenbelasting 1992 en het koninklijk besluit tot uitvoering ervan).

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.