Tools

Bedrijfsschenking tegen 0%

Laatst gewijzigd:

14 augustus 2018

Doel:

Successie en bedrijfsverdracht

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Waarover gaat het?

Sinds 1 januari 2017 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het tarief voor een schenking van een familiale onderneming verlaagd van 3% naar 0%. Voor schenkingen onder voorbehoud van vruchtgebruik geldt nu eveneens dit verlaagde tarief.

Wie komt in aanmerking?
  • Kmo's en grote ondernemingen;

  • Familieleden. "Familie" omvat de partner, ouders in directe lijn en hun partners, verwanten in de zijlijn tot de tweede graad en hun partners (broers/zusters en hun partners), en de kinderen van broers en zusters. Een "partner" is een echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende partner (geen feitelijk samenwonende partner).

Wat zijn de voorwaarden?

Onderneming in de EER

De effectieve bestuurszetel van de onderneming moet in de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn. De onderneming kan dus ook als het niet in België gevestigd is, vrijgesteld worden van schenkbelasting. Ook de woonplaats van de begiftigde is niet van belang. De schenker (of de erflater) moet echter wel in Brussel wonen.

De nieuwe regeling is niet langer beperkt tot kmo's en is nu ook van toepassing voor grote ondernemingen.  De regeling betreft de overdracht van vennootschappen en van activa. Onroerende goederen die hoofdzakelijk bestemd zijn of gebruikt worden als woning, zijn uitgesloten.

Participatievoorwaarde

Op het ogenblik van de schenking moeten de schenker en zijn familie in principe minstens 50% van de aandelen van de vennootschap in volle eigendom bezitten. Als de schenker en zijn familie echter voldoen aan een van de volgende voorwaarden, volstaat een participatie van 30%: als hij en zijn familie samen met één andere aandeelhouder en zijn familie 70% van de aandelen van de vennootschap in volle eigendom hebben; als hij en zijn familie samen met twee andere aandeelhouders en hun familie 90% van de aandelen van de vennootschap in volle eigendom hebben.

Activiteitenvoorwaarde

De vrijstelling is alleen van toepassing als de onderneming een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwactiviteit, of een vrij beroep uitoefent. De economische activiteit moet reëel zijn. Hierbij wordt eerder rekening gehouden met de concrete activiteit van de vennootschap, en niet zozeer met het statutair doel. Patrimoniumvennootschappen zonder reële economische activiteit zijn bijgevolg uitgesloten.  (Zuivere) managementvennootschappen komen in principe niet in aanmerking voor de vrijstelling, maar deze kwestie is vatbaar voor discussie.

De wet voorziet een weerlegbaar vermoeden waarbij een onderneming geen reële economische activiteit hoeft uit te oefenen als uit de jaarrekening van minstens één van de drie boekjaren voorafgaand aan de schenkingsdatum blijkt dat de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen tot 1,50% uitmaken van de totale activa, en dat de terreinen en gebouwen meer dan 50% van de totale activa vormen.

Holdingvennootschappen

Voor holdingvennootschappen (vennootschappen die aandeelhouder zijn van andere vennootschappen) is een specifieke regeling voorzien. Als de holding zelf (ook) een economische activiteit uitoefent (actieve holding) omdat bepaalde afdelingen ondergebracht zijn in de holding (bijv. boekhouding, IT, HR, enz.), komen de aandelen van de holding in principe volledig in aanmerking voor de vrijstelling. Als de holding daarentegen geen eigen activiteit uitoefent (passieve holding), zijn de aandelen van de holding slechts vrijgesteld (naar verhouding) als ze minstens 30% van de aandelen bezit van minstens één directe dochtervennootschap met een reële economische activiteit. De aandelen van deze passieve holding zijn in dat geval vrijgesteld tot aan de waarde van haar actieve dochtervennootschap(pen). Onroerend goed en cash op de balans van de passieve holding en passieve dochtervennootschappen komen niet in aanmerking voor deze gunstregeling. Voor hen gelden de gewone schenkingsrechten (3% of 7%).

Ga dus na of uw bedrijfsstructuur voldoet aan de voorwaarden, en overweeg eventueel om uw holding te "activeren" zodat de schenking van aandelen in aanmerking komt voor de vrijstellingsregeling. De fusie, vereffening of reorganisatie van vennootschappen kan ook een aanzienlijke fiscale besparing opleveren.

Continuïteitsvoorwaarde

Na de schenking moet de activiteit van de familiale onderneming minstens drie jaar zonder onderbreking voortgezet worden. De uitgeoefende activiteit moet dezelfde zijn als de activiteit bij de schenking. Tijdens deze drie jaar is geen kapitaalvermindering mogelijk.

Antimisbruikbepaling

De Brusselse regeling voorziet een specifieke bepaling tegen misbruik. De activa die in het jaar voorafgaand aan de schenking ingebracht zijn in de familiale vennootschap (of activa die beroepsmatig bestemd zijn in de familiale onderneming), kunnen geen aanspraak maken op de vrijstelling.

Verplicht attest

De schenker moet voorafgaand aan de overdracht een attest (afgeleverd door de bevoegde ambtenaar) voorleggen ter bevestiging dat aan de vereiste voorwaarden voldaan wordt. Het attest mag ook achteraf voorgelegd worden (uiterlijk tot een jaar na de schenking). In dat geval kunnen de (gewone) schenkingsrechten die bij de schenking geïnd zijn, teruggevorderd worden. De begiftigden moeten ook een attest indienen waarin bevestigd wordt dat gedurende de twee jaar na de schenking ook aan de voorwaarden voldaan zal zijn.

Welk bedrag wordt toegekend?

Schenkingsrechten verlaagd tot 0%.

Hoe een aanvraag indienen?

De schenking kan vastgesteld worden met een authentieke akte (opgesteld door een notaris). Een geregistreerde onderhandse akte volstaat niet.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.