Tools

Finexpo - Comité voor de financiële ondersteuning van de export

Laatst gewijzigd:

21 augustus 2018

Doel:

Export

Soort tegemoetkoming:

Financieringen

Bestuursniveau:

Federaal
Samengevat

Finexpo is het Comité voor de financiële ondersteuning van de export en kan op verschillende manieren tussenkomen ter promotie van de export van Belgische bedrijven.

Waarover gaat het?

Finexpo is een interministerieel adviescomité dat wordt beheerd door de Administratie van Buitenlandse Zaken. Finexpo is de samentrekking van twee kernwoorden: financiering en export.

De tussenkomst van Finexpo is gericht op bedrijven die uitrustingsgoederen en aanverwante diensten exporteren. Finexpo behandelt dus dossiers die worden ingediend door ondernemingen en / of banken die een overheidssteun vragen voor hun exportkrediet. De mogelijkheden voor tussenkomst van Finexpo hangt af van naar welk land u wilt exporteren.

De tussenkomst van Finexpo betreft de financieringsvoorwaarden van een krediet dat gepaard gaat met de levering van goederen en diensten: het laat toe om de financieringskosten die worden aangeboden door de banken te verminderen of te stabiliseren.

Finexpo kan op verschillende manieren tussenkomen ter promotie van de export van Belgische bedrijven:

  • Het tegemoetkomen in de rentelasten die voortvloeien uit de financiering van de export van Belgische uitrustingsgoederen. Zo'n publieke interventie kan gebeuren onder de vorm van een stabilisering van de rentevoet.

  • Het toekennen van een interestbonificatie, waarbij een zeer lage rentevoet op exportkredieten voor uitrustingsgoederen wordt gegarandeerd.

  • Interestbonificatie met aanvullende gift.

  • Het toekennen van een gift.

  • Het toekennen van staatsleningen.

  • KMO-Instrument : Het product dient geëxporteerd te worden naar ontwikkelingslanden met lage en midden inkomens die terug te vinden zijn op de DAC lijst. Het dient tevens te gaan over de eerste export van het product naar een land van de DAC lijst.

Wie komt in aanmerking?

Zowel KMO's als grote ondernemingen komen in aanmerking voor een intereststabilisatie, interestbonificatie, interestbonificatie met aanvullende gift, een gift en een Staatslening. KMO's komen alleen in aanmerking voor de KMO-Instrument.

Wat zijn de voorwaarden?

Enkel de uitvoer van uitrustings- en investeringsgoederen komt in aanmerking voor de stabilisering van de rentevoet, de interestbonificatie, de interestbonificatie met aanvullende gift, de gift en de Staatslening. Enkel projecten van Belgische KMO’s met een voldoende Belgisch belang (30% of 50%) kunnen beroep doen op dit instrument. Het percentage Belgisch belang bepaalt de hoogte van de steun.

Welk bedrag wordt toegekend?

1. Stabilisering van de rentevoet

Indien een exporteur of zijn bankier een financiering in euro of vreemde deviezen aanvaardt, garandeert Finexpo een vaste rentevoet op het krediet dat aan de buitenlandse partij toegekend wordt voor de financiering van het uitvoerkrediet. Deze waarborg is van kracht wanneer de bank gebruik maakt van leningen op de (Euro)deviezenmarkt, waarbij de rentevoet op iedere vervaldag wordt vastgesteld.

De vaste rentevoet die aan de koper wordt gegarandeerd, is de commerciële intrest-referentievoet voor deviezen, kortweg CIRR genoemd (Commercial Interest Reference Rate). Deze CIRR-rentevoeten worden maandelijks door het secretariaat van de OESO vastgesteld en meegedeeld aan de lidstaten.

Finexpo neemt bij elke semestriële aflossing het verschil ten laste tussen de gestabiliseerde rentevoet en de rentevoet waartegen de bank de deviezen aanschaft op de (Euro)deviezenmarkt, indien deze hoger is dan de CIRR-rente. Indien de rentevoet waartegen de bank de deviezen aanschaft lager is dan de CIRR-rente, dan wordt het verschil gestort aan de schatkist.

2. Interestbonificatie

Bij interestbonificaties garandeert Finexpo een zeer lage rentevoet op exportkredieten voor uitrustingsgoederen (een giftelement van minstens 35% moet worden gerespecteerd). Omwille van het grote schenkingsdeel worden interestbonificaties, net als Staatsleningen, als ontwikkelingshulp erkend door de OESO. Aanvragen voor interestbonificaties kunnen enkel in euro ingediend worden en moeten aan dezelfde eisen voldoen als de leningen van staat tot staat (commerciële niet-leefbaarheid van het project, ontwikkelingsrelevantie, buitenlandse incorporatie, multiplicatoreffect,...). Interestbonificaties worden toegekend aan projecten in de ontwikkelingslanden en zijn - in de meeste gevallen - bestemd voor projecten van beperkte grootte.

3. Interestbonificaties met aanvullende gift

Doel van dit nieuwe instrument was via de aanvullende gift de terugbetalingsperiode te verminderen en alsook de daarmee gepaard gaande Delcrederepremie, die vooral hoog is voor landen geklasseerd in premiecategorie 5 en 6.

De gift en de intrestbonificatie dienen samen een concessioneel element van ten minste 35% te respecteren. De berekening van de gift gebeurt in nauw overleg tussen Finexpo en de Nationale Delcrederedienst. Voor de intrestbonificatie garandeert Finexpo een zeer lage rentevoet die - samen met de gift - een concessioneel element van minstens 35% respecteert. Bonificatiedossiers met aanvullende gift kunnen enkel in euro ingediend worden en moeten aan dezelfde eisen voldoen als de leningen van staat tot staat en intrestbonificaties (commerciële niet-leefbaarheid van het project, ontwikkelingsrelevantie,...). De intrestbonificatie met aanvullende gift wordt toegekend aan projecten in ontwikkelingslanden die behoren tot premiecategorie 5 en 6 bij de Nationale Delcrederedienst (na te gaan via site).

4. De gift

De gift wordt uitsluitend gebruikt voor kleine projecten van ongeveer 2 Meuro en is in het bijzonder voor KMO's bestemd. De gift moet aan dezelfde eisen voldoen als de leningen van staat tot staat en intrestbonificaties (commerciële niet-leefbaarheid van het project, ontwikkelingsrelevantie)

5. Staatsleningen

Staatsleningen worden door België toegekend aan ontwikkelingslanden met het oog op de concessionele financiering van de export van Belgische uitrustingsgoederen en aanverwante diensten.

De Staatsleningen hebben zodoende een dubbel doel: enerzijds bijdragen tot de ontwikkeling van achtergestelde landen en anderzijds de Belgische economie ondersteunen door de bevordering van onze export.

De staatsleningen worden aan zeer concessionele voorwaarden toegekend: de duur van de lening bedraagt 30 jaar met een gratieperiode van 10 jaar. De intrest bedraagt 0 of 2% afhankelijk van het BNP/capita van de begunstigde landen. De staatsleningen worden omwille van het grote schenkingsdeel als ontwikkelingshulp erkend door de OESO. De staatsleningen worden normaal altijd verbonden aan commerciële leningen en vormen 'gemengde kredieten'.

Staatsleningen worden aan de begunstigde landen toegekend voor een specifiek project. Volgens de Wereldbank landen- classificatie (op basis van het BIP) zullen de Staatsleningen ofwel aan het project van een Belgische exporteur gebonden zijn ofwel ongebonden zij. In dit geval is er een internationale aanbesteding verplicht.

6. KMO-Instrument

Voor projecten waar het Belgisch belang minstens 50% bedraagt worden contracten tot 700.000 euro voor 100% gefinancierd. De contractwaarde kan eventueel verhoogd worden tot 874.000 euro maar het bedrag boven de 700.000 euro dient dan gefinancierd te worden door de cliënt, behalve voor MOL-landen waar het maximum contractbedrag 700.000 euro is.

Voor projecten waar het Belgisch belang minstens 30% bedraagt worden contracten tot 500.000 euro voor 100% gefinancierd. De contractwaarde kan eventueel verhoogd worden tot 624.000 euro maar het bedrag boven de 500.000 euro dient dan gefinancierd te worden door de cliënt behalve, voor MOL-landen waar het maximum contractbedrag 500.000 euro is.

De maximum contractbedragen dienen gerespecteerd te worden aangezien het KMO-instrument volgens het OESO-arrangement een gift-element van minstens 80% moet inhouden, en voor MOL-landen zelfs 100%.

Hoe een aanvraag indienen?

1. Stabilisering rentevoet

Om een stabilisering van de rentevoet te bekomen moet de exporteur een officiële aanvraag indienen bij het secretariaat van Finexpo. Dat moet gebeuren voor de ondertekening van het commercieel contract. Uit die aanvraag moet blijken dat de exporteur in concurrentie is met andere buitenlandse leveranciers en dat hij - om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden - nood heeft aan een stabilisering van de rentevoet.

Na een grondig onderzoek van het dossier gaande o.a. over de Belgische inhoud van het project zal het Comité Finexpo advies uitbrengen aan de Ministerraad die beslist over de toekenning van de rentestabilisatie.

2. Intrestbonificatie

Om een interestbonificatie te bekomen moet de exporteur tijdens de onderhandelingsfase met de buitenlandse koper een aanvraag indienen, een formulier invullen en het bezorgen aan het Secretariaat van Finexpo. Op basis van een grondig onderzoek zal het Comité Finexpo advies uitbrengen aan de Ministerraad die beslist over de toekenning van de interestbonificatie.

Als de beslissing tot toekenning van een interestbonificatie positief is, zal het Secretariaat van Finexpo een belofte uitgeven die een minimumintrestvoet garandeert voor een periode van één jaar.

Indien de transactie binnen deze termijn wordt afgesloten, wordt aan de exporteur bij Ministerieel Besluit de interestbonificatie definitief toegekend. Indien ze niet binnen deze termijn wordt afgesloten kan ze mits schriftelijke aanvraag van de bank of de exporteur verlengd worden voor 2 perioden van telkens één jaar.

3. Interestbonificatie met aanvullende gift of gift 


Om een intrestbonificatie met aanvullende gift te bekomen moet de exporteur een officiële aanvraag indienen bij Finexpo. Na een grondig onderzoek zal Finexpo advies uitbrengen aan de Ministerraad die beslist over de toekenning van de intrestbonificatie met aanvullende gift.

Vervolgens krijgt de beslissing over de toekenning van de intrestbonificatie met aanvullende gift concreet vorm door de uitgifte van een belofte die een minimum uitgangsrentevoet waarborgt gedurende 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van ondertekening voor akkoord door de Minister.

Indien de transactie binnen deze termijn wordt afgesloten, wordt aan de exporteur bij Ministerieel Besluit de intrestbonificatie met aanvullende gift definitief toegekend. Indien ze niet binnen deze termijn wordt afgesloten kan ze mits schriftelijke aanvraag twee maal verlengd worden met telkens één jaar.

4. Gift

Voor de projecten waarvoor een gift wordt aangevraagd, dienen de betrokken Belgische bedrijven aan de hand van de gemeenschappelijke vragenlijst van Finexpo en Delcredere een dossier samen te stellen. Deze vragenlijst maakt het mogelijk de projecten op hun economische en ontwikkelingsrelevantie te toetsen.

Het Comité Finexpo onderzoekt het dossier en geeft een advies aan de minister bevoegd voor Buitenlandse Handel. Deze neemt de beslissing om de gift al dan niet toe te kennen.

Belofte : De positieve beslissing van de Minister wordt omgezet in een belofte zijnde een document dat wordt opgestuurd naar de bank of exporteur en dat de Staatsinterventie garandeert voor een periode van één jaar en dat twee keer een jaar verlengd kan worden (dus in totaal 3 jaar).

Ministerieel Besluit : Als de transactie binnen deze periode wordt afgesloten dan wordt er een Ministerieel Besluit toegekend aan de exporteur om zo de toekenning van de gift te officialiseren. De gift wordt in 3 keer betaald tijdens de uitvoeringsperiode van het project.

5 Staatsleningen

Gebonden hulp

Voor projecten in niet MOL-landen (Minst Ontwikkelde landen) die in aanmerking komen voor een Lening van Staat tot Staat moeten de geïnteresseerde Belgische bedrijven een aanvraag indienen bij het secretariaat van Finexpo en de officiële vragenlijst toesturen (zoals voor interestbonificaties bijv.). De geleverde antwoorden moeten toelaten de economische en ontwikkelingsrelevantie te onderzoeken van de Staatslening voor het begunstigde land. De selectie van landen en projecten gebeurt volgens de criteria van de OESO. Er dient een schenkingsdeel gerespecteerd te worden van minstens 35%.

Ongebonden hulp

Projecten in MOL-landen worden via een specifieke vragenlijst ingediend door de overheid van het geïnteresseerde land of door een organisme in dat land dat staatsgarantie geniet. Bij deze projecten gaat het om de financiering van prioritaire, ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten. Voor de toewijzing maken deze projecten in principe voorwerp uit van een internationale, openbare aanbesteding.

6. KMO-Instrument

Voor de projecten waarvoor  deze steun wordt aangevraagd, dienen de betrokken Belgische bedrijven aan de hand van een vragenlijst  een dossier samen te stellen. Deze vragenlijst maakt het mogelijk de projecten op hun economische en ontwikkelingsrelevantie te toetsen.

Er dient eveneens gelijktijdig een aanvraagformulier bij credendo wordt ingediend en aan het Finexpo secretariaat wordt overgemaakt.

Het Comité Finexpo onderzoekt het dossier en geeft een advies aan de staatssecretaris bevoegd voor Buitenlandse Handel. Deze legt het dossier voor aan de Ministerraad die de beslissing  neemt om de steun al dan niet toe te kennen.

Het commercieel contract mag niet getekend zijn voor de behandeling van de aanvraag van dit instrument door de Ministerraad.

Belofte : De positieve beslissing van de ministerraad wordt omgezet in een belofte zijnde een document dat wordt opgestuurd naar de bank of exporteur en dat de Staatsinterventie garandeert voor een periode van één jaar die verlengd kan worden.


Ministerieel Besluit: Als de transactie binnen deze periode wordt afgesloten dan wordt er een Ministerieel Besluit toegekend aan de bank van de exporteur om zo de toekenning van deze steun te officialiseren.

Hulp nodig? Contacteer FINEXPO

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.