Tools

Projectoproep : Opensoon

Laatst gewijzigd:

13 juni 2022

Doel:

Vestiging

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat
 • Voor wie : Deze projectoproep staat open voor toekomstige handelaars die hun commerciële activiteit willen starten op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Voor wat : opstart van nieuwe, originele en kwalitatief hoogstaande winkels en handelszaken in Brussel die duurzame en circulaire praktijken toepassen.
 • Hoeveel : coaching en financiële ondersteuning van max. 15.000 €.
Waarover gaat het?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op 10 juni 2022 een nieuwe editie gelanceerd van de projectoproep Opensoon, dat als bedoeling heeft de opening te bevorderen van nieuwe originele, kwaliteitsvolle handelszaken die duurzame praktijken implementeren en zorgen voor dynamiek in de handelswijken van het Brussels Gewest.

Het programma wordt sinds 2016 beheerd via een partnerschap tussen Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) en hub.brussels

Wie komt in aanmerking?

Voor wie ?

Deze projectoproep staat open voor handelaars op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hetzij voor handelsprojecten waarvan de opening op handen is, hetzij voor winkels die geopend zijn sinds 01.01.2022.

Uitzonderlijk zullen handelszaken die geopend werden na 27.08.2021 (afsluitingsdatum van de editie 2021 van Opensoon), een kandidatuur mogen indienen voor de eerste jurysessie (indiening van de kandidaturen tot 23.06.2022).

Waarvoor?

Elk handelscreatieproject dat voldoet aan de criteria van financiële leefbaarheid, originaliteit en kwaliteit, waarbij duurzame of circulaire praktijken worden toegepast.

De projectoproep streeft de volgende doelstellingen na: 

 • Versterken van het Brusselse commerciële weefsel door de intrede van nieuwe en degelijke concepten op de markt te vergemakkelijken;
 • Handelszaken die kiezen voor innovatieve en exemplarische economische en sociale modellen, ondersteunen en bijstaan;
 • Kwaliteitsvolle en innoverende projectdragers een financiële steun geven maar ook advies en strategische en operationele ondersteuning;
 • Zorgen voor een vlotte begeleiding van toekomstige handelaars in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Vanaf vandaag een ambitieus, klantgericht en resoluut toekomstgericht commercieel weefsel voorbereiden;
 • Het commerciële aanbod beter afstemmen op de verwachtingen van de klanten (allemaal gebruikers van de stad).
Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen, moet het ingediende project aan alle volgende voorwaarden voldoen:

 • uitgevoerd worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • economische activiteiten beogen die betrekking hebben op een nieuwe handelsvestiging die nog niet geopend was voor 01.01.2022 (of voor 27.08.2021 voor de kandidaatstellingen van de eerste jurysessie);
 • voldoen aan een minimumaantal duurzame goede praktijken, zoals bepaald in de excel-bijlage van het kandidatenformulier (excel tabel “lijst criteria”). Er is een specifieke tabel opgemaakt per sector (ReCa, kleinhandel in voedingswaren, kleinhandel-verwerker, andere sector)
 • tijdig en met naleving van de vormvoorwaarden (formulieren, bijlagen, enz.) ingediend worden.

Het gaat om een wedstrijd. De selectie zal gebeuren op basis van de projecten die het best beantwoorden aan de selectiecriteria. En dit tot het beschikbare budget is uitgeput. De projecten zullen volgens vier criteria worden beoordeeld:

 • Kwaliteit en originaliteit van het project
 • Locatie
 • Commerciële haalbaarheid en strategie van het project
 • Financiële leefbaarheid van het project

Deze criteria zullen door een multidisciplinair adviescomité worden onderzocht en beoordeeld. 

Welk bedrag wordt toegekend?
 • Begeleiding van hub.brussels op vraag, die bestaat uit het volgende:
  • een coachingfase om het project zo goed mogelijk te positioneren; 
  • een consultancyfase om de meest geschikte locatie te vinden voor de uitoefening van de overwogen activiteit;
  • een consultancyfase om u te begeleiden bij uw communicatiestrategie;
 • Een specifieke gewestelijke financiële steun van maximaal € 15.000
Zijn er onverenigbaarheden?

Kunnen niet deelnemen aan de projectoproep:

 • Aanvragers die al over een handelsvestiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikken voor eenzelfde activiteit (zelfde handelsconcept en/of zelfde benaming). Concepten die op voorlopige basis uitgetest worden (met name pop-upstores, …) vormen evenwel geen uitsluitingsgrond.
 • Activiteiten van vrije beroepen, onderwijsinstellingen, crèches, kinderopvang of dienstenchequebedrijven.
 • Grote ondernemingen met meer dan 250 VTE's en meer dan 50 miljoen euro omzet of een totale jaarbalans van meer dan 43 miljoen euro.
 • Openbare of para-openbare besturen en instellingen.
 • Niet-autonome ondernemingen en vzw's van de overheid (waarvan meer dan de helft van de leden van de raad van bestuur, de directie of het toezichtsorgaan aangesteld worden door de regering of autonome besturen).

Bij gebrek aan een ondernemingsnummer is de kandidaat uitgesloten van de projectoproep en verliest hij zijn recht om een subsidie aan te vragen.

Hoe een aanvraag indienen?

Lancering van de projectoproep: 10/06/2022.

Ga als volgt te werk:

1) Raadpleeg het reglement van de projectoproep:

 Het reglement

2) Contacteer hub.brussels en werk een project uit

De kandidaat moet hub.brussels contacteren voor een eerste ontmoeting, elke werkdag tussen 9 en 17 uur.

3) Dien het kandidatuurdossier in

Het bevat volgende documenten: 

 1. het inschrijvingsformulier 
 2. de excel-bijlage “lijst criteria”. Er is een specifieke tabel opgemaakt per sector: ReCaKleinhandel in voedingswarenKleinhandel-verwerkerAndere sector (Let op: die bijlage moet ingevuld overgemaakt worden in excel-formaat, geen pdf);
 3. een business plan;
 4. een financieel plan;
 5. een moodboard samengesteld uit ten minste vier foto's die het product tonen en vier foto's die de sfeer weergeven;
 6. een kopie van het huurcontract. (Bij gebrek daaraan moet de kandidaat de informatie bezorgen over de precieze locatie die overwogen wordt voor de activiteit en de gevraagde huurprijs zonder lasten);
 7. een plan of schets van de indeling van de ruimte.

Deze documenten moeten worden verzonden naar opensoon@hub.brussels of via aangetekend schrijven met ontvangstbewijs (hub.brussels - Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven - Charleroisesteenweg 110 te 1060 Brussel).

Het dossier moet uiterlijk worden verzonden op:

 • Op 23 juni 2022 voor de projecten voor de eerste jurysessie
 • Op 1 augustus 2022 voor de projecten voor de tweede jurysessie

Een adviescomité zal de kandidatuurdossiers analyseren.

4) In geval van gunstig advies, het aanvraagformulier en de bijlagen invoeren:

 1. het ingevulde aanvraagformulier voor de subsidie, ondertekend door een persoon die wettelijk gemachtigd is om het bedrijf te verbinden;
 2. een kopie van de statuten;
 3. een kopie van het ondertekende huurcontract;
 4. bewijs van eigen vermogen en leningen vermeld in het financieel plan;
 5. de listing van de overheidssteun.

Deze documenten moeten in elektronische vorm worden bezorgd via projecteconomie@gob.brussels, uiterlijk op:

 • 14 augustus 2022 voor de projecten geselecteerd tijdens de eerste jurysessie
 • 30 september 2022 voor de projecten geselecteerd tijdens de tweede jurysessie

5) Projectlaureaten

Aan het einde van de subsidieperiode moet een activiteitenverslag worden verzonden, met de bewijsstukken voor de huur. Het template voor dat verslag vindt u in het  tabblad “activiteitenverslag” van de Exceltabel “lijst criteria” hierboven (zie puntje 3).

Hulp nodig? Contacteer Brussel Economie en Werkgelegenheid

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.