Tools

Steun voor 'klein erfgoed'

Laatst gewijzigd:

5 september 2017

Doel:

Vestiging
Investeringen

Soort tegemoetkoming:

Premies

Bestuursniveau:

Gewestelijk
Samengevat

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent financiële steun toe voor de restauratie en het onderhoud van het klein erfgoed dat zichtbaar is in de openbare ruimte teneinde het te bewaren en onder de aandacht te brengen.

Waarover gaat het?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent financiële steun toe voor de restauratie en het onderhoud van het klein erfgoed dat zichtbaar is in de openbare ruimte teneinde het te bewaren en onder de aandacht te brengen.

Wie komt in aanmerking?
  • Onder particuliere aanvrager wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die eigenaar, mede-eigenaar of houder van een zakelijk recht of een handelshuur is.
  • Openbare aanvragers zijn meer bepaald de gemeenten, de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, de Openbare Vastgoedmaatschappijen, de paragewestelijke en paragemeentelijke organismen evenals de gesubsidieerde scholen.
Wat zijn de voorwaarden?

Het klein erfgoed betreft diverse elementen van de gevels en de voortuintjes van de Brusselse huizen. Deze elementen dienen als decoratie en verfraaien de openbare ruimte en onze leefomgeving. Hun aanwezigheid getuigt van de geschiedenis en de stijlen van de verschillende wijken; ze dragen bij tot het karakter en de originaliteit van een gebouw.                

Het gaat meestal om sierelementen die toegevoegd zijn aan of aangebracht op de gevel zoals sgraffiti, keramiekbetegeling, mozaïekpanelen, glasramen, opmerkelijke elementen van deuren, ramen, luiken, kroonlijsten, evenals balkons en balustrades die bijzondere esthetische eigenschappen bezitten welke getuigen van traditioneel vakmanschap.

Ook de elementen die integraal deel uitmaken van de omheining zoals siersmeedwerk of de decoratie van aan de straatzijde gelegen voortuintjes, voor het gebouw, vallen onder de categorie klein erfgoed.

Welk bedrag wordt toegekend?

Voor particuliere aanvragers bedraagt de subsidie 50% van de restauratiekosten met een maximum van € 10.000 per gebouw voor een periode van 5 jaar

Dit percentage kan worden verhoogd met 25% voor personen van wie het inkomen lager is dan  € 40.000 per jaar (+ € 2.500 per persoon ten laste) of als het gebouw gelegen is in een bestaande wijkherwaarderingszone.

Voor openbare aanvragers bedraagt de subsidie 75% van de renovatiekosten met een maximum van € 15.000 per gebouw voor een periode van 5 jaar.

Opgelet : er wordt geen financiële steun verleend voor reeds uitgevoerde werken.

Zijn er onverenigbaarheden?

De subsidie is niet verenigbaar met een andere financiële overheidssteun voor dezelfde studies, handelingen of werken.

Hoe een aanvraag indienen?

De aanvrager vult het formulier voor subsidie klein erfgoed in. Bij de aanvraag wordt een gedateerde foto gevoegd van de gevel en een close-up van het te restaureren element, alsook een offerte voor de werken. Deze offerte moet gedetailleerde beschrijvingen en ramingen per post omvatten, en specificaties aangaande de voorgestelde materialen en technieken.

De Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de ontvankelijkheid van de aanvraag beoordelen rekening houdend met artikel 206, 11° van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van het besluit van 24 juni 2010 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat de toekenningsvoorwaarden vastlegt van de subsidies voor instandhoudingswerken aan het klein erfgoed. De Directie zal ook de voorgestelde restauratietechnieken beoordelen om de goede bewaring van het te restaureren element te garanderen. Binnen een termijn van 2 maanden zal de beslissing worden meegedeeld aan de aanvrager. Deze heeft 18 maanden de tijd om de werken uit te voeren.

Uitkering van de subsidie gebeurt op basis van de facturen en betalingsbewijzen met betrekking tot de werken. Deze documenten worden binnen één jaar na voltooiing van de werken overgelegd aan de Directie Monumenten en Landschappen. Men dient een foto van het gerestaureerde element bij te voegen. De premie die wordt overgemaakt, kan het initieel geraamde bedrag niet overschrijden.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.