subsidies

Tax shelter voor groeibedrijven

Laatst gewijzigd:

23 oktober 2018

Doel:

Investeringen

Soort tegemoetkoming:

Fiscale tegemoetkomingen

Bestuursniveau:

Federaal

Instelling:

1819
Waarover gaat het?

De tax shelter is een belastingvermindering in de personenbelasting voor natuurlijke personen die in het kapitaal van groeibedrijven investeren.

Als alle voorwaarden zijn vervuld, krijgen zij een belastingvermindering van 25% van het geïnvesteerde bedrag.

Wie komt in aanmerking?

De investeerder kan rechtstreeks investeren in het groeibedrijf of via een crowdfunding platform. De investeerder is verplicht de aandelen minimum 4 jaar aan te houden.

Zowel de familieleden van de oprichters als de werknemers van de onderneming kunnen een fiscaal voordeel verkrijgen als ze in de onderneming investeren. De inbreng van kapitaal door de bedrijfsleider zelf of de bestuurders van de vennootschap kan niet in aanmerking komen voor de toepassing van de tax shelter-regeling.

Na de inbreng mag de investeerder wel bedrijfsleider worden van de vennootschap waarin hij de kapitaalinbreng heeft gedaan, op voorwaarde dat hij daarvoor geen vergoeding verkrijgt.

De vennootschap moet voldoen aan de definitie van kleine vennootschap op grond van art. 15, §§ 1 tot 6, van het Wetboek van vennootschappen. Het moet gaan om een binnenlandse vennootschap of een vennootschap uit de Europese Economische Ruimte die in België over een ꞌBelgische inrichtingꞌ beschikt.

De vennootschap moet ten minste 10 voltijdse equivalenten tewerkstellen krachtens arbeidsovereenkomsten, gedurende de 12 maanden volgend op de volstorting van de aandelen van de vennootschap (op straffe van een gedeeltelijke terugname van de belastingvermindering).

Over de laatste twee aanslagjaren voorafgaand aan de volstorting van de aandelen moet de vennootschap aan ten minste één van volgende criteria voldoen:

 • de jaaromzet van de vennootschap is gemiddeld met ten minste 10% per aanslagjaar gestegen OF
 • het aantal voltijdse equivalenten die de vennootschap krachtens arbeidsovereenkomsten tewerkstelt is gemiddeld met ten minste 10% per aanslagjaar gestegen.

Een aantal vennootschappen zijn echter uitgesloten:

 • de vennootschappen die worden opgericht met het oog op het afsluiten van een management- of bestuurdersovereenkomst of die hun voornaamste bron van inkomsten halen uit management- of bestuurdersovereenkomsten;
 • de vennootschappen die worden opgericht in het kader van een fusie of splitsing van vennootschappen;
 • beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschappen;
 • de vennootschappen die hun belangrijkste inkomsten halen uit vastgoed;
 • de vennootschappen die reeds dividenden hebben uitgekeerd;
 • de beursgenoteerde vennootschappen.
Wat zijn de voorwaarden?
 • De investering moet worden gedaan in aandelen die door de vennootschap nieuw zijn uitgegeven naar aanleiding van een kapitaalverhoging vanaf het vijfde tot en met het tiende jaar na de oprichting van de vennootschap. De inbreng moet in geld worden gedaan; een inbreng in natura is dus niet mogelijk in het kader van de tax shelter. De aandelen moeten volledig volstort zijn,

 • De vennootschap heeft na de betaling van de sommen via de vermindering tax shelter voor groeibedrijven niet meer dan 500.000euro fiscaal aangemoedigde inbrengen ontvangen tijdens haar bestaan. Dit maximumbedrag wordt verminderd met het werkelijk ontvangen bedrag via de toepassing van de tax shelter voor startende vennootschappen. Er zijn geen specifieke voorwaarden van toepassing wat betreft de besteding van de opgehaalde gelden. Evenwel mogen deze opgehaalde gelden niet aangewend worden om dividenden uit te keren, aandelen van andere vennootschappen te verwerven of om leningen af te sluiten.

 • Een belegger kan maximum 100.000 euro per jaar via de tax shelter-regeling investeren. De maximale participatie in het kapitaal die in aanmerking komt voor het fiscaal voordeel, bedraagt 30%. Als de voormelde drempel van 30% wordt overschreden, wordt de belastingvermindering beperkt tot een investering ten belope van de eerste 30%.

Welk bedrag wordt toegekend?

De belastingvermindering bedraagt 25% van het geïnvesteerde bedrag.

De belastingvermindering is niet terugbetaalbaar noch overdraagbaar.

Hoe een aanvraag indienen?

De investeerder moet documenten die jaarlijks worden opgesteld door, naargelang het geval, het groeibedrijf of het financieringsvehikel, ter beschikking houden van de administratie.

Moeten worden opgesteld:

 • een document voor het jaar van verwerving van de nieuwe aandelen van het groeibedrijf of van de nieuwe beleggingsinstrumenten;
 • een document voor elk van de vier jaren volgend op het jaar waarvoor de belastingvermindering wordt verleend.

Het eerste document bevestigt:

 • dat de voorwaarden voor het verlenen van de belastingvermindering zijn voldaan,
 • dat de investeerder de aandelen of beleggingsinstrumenten in het belastbaar tijdperk heeft aangeschaft,
 • en deze op het einde van dat belastbaar tijdperk nog in het bezit heeft.

Het document van elk van de vier volgende jaren bevestigt dat de investeerder de aandelen of beleggingsinstrumenten nog in zijn bezit heeft.

Hulp nodig? Contacteer 1819

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.