Tools

Vermindering van de patronale sociale zekerheidsbijdragen - Doelgroep : 6 eerste aanwervingen

Laatst gewijzigd:

2 juni 2021

Doel:

Aanwerving van personeel

Soort tegemoetkoming:

Tewerkstellingsmaatregelen

Bestuursniveau:

Federaal
Samengevat

Voor hun eerste 6 aanwervingen kunnen werkgevers in de privé-sector een forfaitaire vermindering van de patronale basisbijdragen voor de sociale zekerheid bijdragen krijgen.

Waarover gaat het?

Voor hun eerste 6 aanwervingen kunnen werkgevers in de privé-sector een forfaitaire vermindering van de patronale basisbijdragen voor de sociale zekerheid bijdragen krijgen.

Wie komt in aanmerking?

Alle nieuwe werkgevers uit de privé-sector die onder de toepassing vallen van de wet van 27 juni 1969 betreffende de sociale zekerheid voor werknemers.

Alle werknemers komen in aanmerking, met uitzondering van:

  • Jongeren tot 31 december van het jaar dat zij 18 worden;

  • Leerlingen in het kader van het alternerend leren;

  • Dienstboden;

  • Gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouwsector (werknemers waarvoor de socialezekerheidsbijdragen op een aparte manier worden berekend, de zogenaamde "superextra's", geschrapt vanaf 1 juli 2007);

  • Alle andere werknemers die niet onder de sociale zekerheidswet vallen (jobstudenten, vrijwilligers, bepaalde stagiairs,…).

Voor de aanwerving van deze werknemers komt u niet in aanmerking voor de vermindering. Zij tellen echter evenmin mee om te bepalen hoeveel werknemers u in dienst hebt. Zij verhinderen dus niet dat u het voordeel kunt toepassen voor werknemers die u na hen aanwerft.

Wat zijn de voorwaarden?

Het gaat om een werkgever die ofwel nooit, ofwel sedert ten minste vier opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming van een eerste werknemer, niet onderworpen is geweest aan de RSZ-wet (wet van 27 juni 1969) voor de tewerkstelling van een werknemer (leerlingen, dienstboden, deeltijds leerplichtigen of gelegenheidsarbeiders tellen hier niet mee).

Hij moet immers een 1ste, een 2de, een 3de, een 4de, een 5de of een 6de werknemer in dienst nemen.

Om het even welke werknemer die minstens aan één tak van de sociale zekerheid onderworpen is, komt in aanmerking voor de doelgroepvermindering. De werknemersprofielen die vroeger van toepassing waren voor de plusplannen (uitkeringsgerechtigde volledige werklozen gedurende ten minste één dag, ex-uitzendkrachten, ex-zelfstandigen, …) zijn dus niet langer van toepassing. Het statuut van de werknemer (arbeider, bediende, handelsvertegenwoordiger, ...), de aard en duur van de arbeidsovereenkomst (onbepaalde duur, bepaalde duur, vervangingsovereenkomst, ...) en het werkrooster (voltijds of deeltijds) zijn in principe niet belangrijk. De vermindering is niet aan één bepaalde werknemer gebonden.

Indien de werknemer echter tijdens het kwartaal minder dan 27,5 % van volledige kwartaalprestaties van een voltijder werkt, zal er geen vermindering toegekend worden

De werknemers moeten aangeworven zijn in het kader van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, voltijds of deeltijds. Zijn twee werknemers deeltijds aangeworven dan worden ze naargelang het geval beschouwd als een eerste, tweede of derde aangeworven werknemer.

Welk bedrag wordt toegekend?

1ste werknemer (aangeworven tussen 1 januari 2011 en 31 december 2020)

Geen basisbijdragen - onbeperkt in de tijd

2de werknemer

€ 1.550 - 5 kwartalen

€ 1.050 - 4 kwartalen

€ 450 - 4 kwartalen

3de werknemer

€ 1.050 - 9 kwartalen

 € 450 - 4 kwartalen

 -

4de werknemer

€ 1.050 - 9 kwartalen

€ 450 - 4 kwartalen

-

5de werknemer

€ 1.050 - 9 kwartalen

€ 450 - 4 kwartalen

-

6de werknemer (aangeworven vanaf 2016)

€ 1.050 - 9 kwartalen

€ 450 - 4 kwartalen

-

 

Een nieuwe werkgever die aansluit bij een erkend sociaal secretariaat, heeft ook recht op een tussenkomst in de administratiekosten ten belope van 36,45 EUR/kwartaal voor de kwartalen dat hij een doelgroepvermindering voor een eerste werknemer aanvraagt. 

Zijn er onverenigbaarheden?

Deze vermindering kan niet gecumuleerd worden met andere verminderingen voor doelgroepen maar wel met de structurele vermindering voor patronale bijdragen.

Hoe een aanvraag indienen?

In de kwartaalaangifte duidt de werkgever de structurele vermindering aan en één doelgroepvermindering waarop hij aanspraak kan maken. De stukken ter staving van de doelgroepvermindering moet hij bijhouden gedurende de verjaringstermijn en op vraag van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kunnen voorleggen.

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.