Tools

Verzekering van risico's verbonden aan exportactiviteiten

Laatst gewijzigd:

16 oktober 2019

Doel:

Export

Soort tegemoetkoming:

Financiering, waarborg en verzekering

Bestuursniveau:

Federaal

Instelling:

Credendo
Samengevat

Credendo is een Europese kredietverzekeringsgroep die aanwezig is op het hele continent en actief in alle segmenten van de verzekering van kredietrisico’s en politieke risico’s. De groep biedt een waaier aan producten die risico's over de hele wereld dekken.

Waarover gaat het?

Credendo (voordien "Delcredere") is de Belgische openbare kredietverzekeraar die als opdracht heeft bedrijven en banken tegen politieke en commerciële risico’s van internationale handelstransacties te verzekeren.

Wie komt in aanmerking?

Via een kredietverzekering van Delcredere kunnen exporteurs specifieke risico’s bij het internationaal handelen laten verzekeren. Het gaat hier om internationale handelstransacties die vooral betrekking hebben op kapitaalgoederen, industriële projecten, aannemingswerken en diensten. Daarnaast werkt Credendo voor deze risico's samen met banken op basis van risk-sharingschema's. Credendo verzekert eveneens politieke risico's verbonden aan directe investeringen in het buitenland en financiert ook rechtstreeks handelstransacties van beperkte omvang.

Credendo:

  • dekt wisselkoersrisico's;

  • verzekert transitotransacties;

  • participeert in exportfinanciering;

  • voert voor rekening van de Staat elke technische of financiële opdracht uit die hem wordt toevertrouwd;

  • is gemachtigd om de Staat te vertegenwoordigen.

Deze activiteiten zijn vooral gericht op niet-OESO-landen aangezien de meeste risico's zich daar bevinden.

Welk bedrag wordt toegekend?

De exporttransacties worden verzekerd in het kader van een algemene overeenkomst, die individueel moet worden gesloten tussen de Verzekerde en Credendo of Credimundi.

Er bestaan verschillende typeformules:

1. De globale overeenkomst

De globale overeenkomst van Credendo heeft betrekking op industriële projecten (bedrijfsklare fabrieken, infrastructuurwerken enz.) en op leveringen van goederen en diensten met middellang/langlopend krediet. Tijdens de onderhandelingen kan de exporteur een verzekeringsbelofte krijgen Wanneer het contract is gesloten en de financiering is uitgewerkt, geeft Credendo een individuele polis af.

2. De verzekering van investeringen

Credendo kan alle investeerders verzekeren die door de aard van hun activiteit geïntegreerd zijn in de Belgische economie.
Alle investeringsvormen komen voor verzekering in aanmerking. De meest voorkomende vormen zijn:

  • oprichting van of deelneming in het kapitaal van een buitenlandse onderneming. De te verzekeren inbreng kan in geld of in natura gedaan worden;

  • met investeringen gelijk te stellen leningen. Deze leningen, die (in principe) niet gebonden zijn aan de levering van kapitaalgoederen, houden in dat de leninggever een ondernemingsrisico aanvaardt; dat betekent o.a. dat de leningen moeten worden verstrekt aan particuliere ondernemingen en het karakter van achtergestelde leningen moeten hebben;

  • borgstellingen voor bankleningen. Deze worden door aandeelhouders gesteld ten gunste van banken-leninggevers. Deze banken kunnen Belgisch, lokaal of buitenlands zijn;

  • herinvestering van winsten.

3. De Export Funding Guarantee

Dit nieuwe product (beschikbaar sinds maart 2013) is een aanvulling op de traditionele kredietverzekeringspolissen en moet de operaties voor de financiering van exportactiviteiten vergemakkelijken. Credendo biedt vanaf nu aan om een borg uit te geven bestemd voor de herfinanciering tegen lagere kosten van een krediet voor exportactiviteiten, toegekend door een financiële instelling.

4. Bevestiging van documentaire kredieten

Verzekering ten gunste van de banken met betrekking tot hun bevestigingen van documentaire kredieten. Met deze verzekering kan vanaf de datum van bevestiging zowel het politieke als het commerciële risico gedekt worden. Het risico verbonden aan het in gebreke blijven van een overheidsbank kan eventueel ook worden gedekt.

5. De globale polis

De globale polis van Credimundi kan worden gesloten door eender welke Europese onderneming volgens het beginsel van het vrije verkeer van diensten (VVD). Dat stelt Credimundi in staat haar producten overal in Europa te verdelen.
Het doel van de globale polis is de cliënten te helpen hun omzet te verhogen en tegelijk hun transacties veilig te stellen.
De eerste fase in het verzekeringsverloop bestaat erin de solventie na te gaan van de debiteuren en van het land waar zij gevestigd zijn. De tweede fase is bijstand bij het incasso van het geheel van de verzekerde vorderingen wanneer facturen onbetaald blijven. De derde fase omvat de schadevergoeding ingeval het incasso zonder resultaat is gebleken.

Hulp nodig? Contacteer Credendo

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.