YET Logo

yet.brussels, de matchmaker voor jongeren die willen ondernemen

Ondernemerschap is tegenwoordig het onderwerp van een verbazingwekkend aantal initiatieven, evenementen en toespraken, waarvan er vele zich toespitsen op jongeren. Wat is de stand van zaken in Brussel op dat vlak? We praten erover met Virginie Losson, coördinatrice van Young Entrepreneurs of Tomorrow (yet.brussels – YET), de strategie van 1819 waarmee het de jongeren wil sensibiliseren voor het ondernemerschap. 

 

Wat is de opdracht van yet.brussels binnen de Dienst 1819?

De opdracht van yet.brussels is tweevoudig. Enerzijds willen we de ondernemerszin van de jonge Brusselaars stimuleren door het valoriseren en voorstellen van acties in de klas, maar ook door het aanbieden van opleidingen in de ondernemerspedagogie voor de leerkrachten. Anderzijds valoriseren we het ecosysteem dat begeleiding aanbiedt aan de jongeren die wensen te ondernemen, zodat die tot actie zouden overgaan als het ondernemerschap voor hen de geschikte weg lijkt.

yet.brussels is als het ware een springplank voor de leerkrachten die de ondernemerszin van hun leerlingen willen stimuleren en voor de jongeren die hun ondernemerszin willen challengen.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen bij het sensibiliseren van de jongeren voor het ondernemerschap?

Over de ondernemerscultuur praten kan tot verwarring leiden. De leerkrachten en het grote publiek maken vandaag nog geen onderscheid tussen ondernemerszin, ondernemingsgeest, ondernemerschap en kapitalisme. Dat amalgaam zorgt ervoor dat de deuren van de onderwijswereld niet altijd opengaan voor de vele actoren op het terrein van wie het werk erin bestaat om op de eerste plaats de ondernemersmentaliteit van de Brusselse jongeren te ontwikkelen.

"In ruime zin komt het ondernemerschap neer op het vermogen om een idee te concretiseren, om een project te ontwikkelen, dat, onder andere, kan leiden tot de oprichting van een onderneming, maar dat kan ook leiden tot het intrapreneurship (collectief en organisatorisch vermogen om het nemen van initiatieven op alle niveaus van een onderneming aan te moedigen en te ondersteunen) en ook tot een grote arbeidsinzetbaarheid (vermogen om op een autonome wijze te evolueren op de arbeidsmarkt, om op een duurzame manier via tewerkstelling het potentieel te ontwikkelen dat men in zich heeft...)". Laurence Lievens, Directrice Step2You.

De leerkrachten, ook al zijn ze heel gemotiveerd, worden trouwens al zwaar belast door de vele verplichtingen eigen aan een onderwijsinstelling.

Een andere uitdaging, veeleer eigen aan de jonge projectdrager, is het vinden van de juiste weg in het aanbod van de bestaande diensten op het vlak van ondersteuning van het jong ondernemerschap. Dat is één van de redenen waarom wij een zoekmachine aanbieden die de jongeren moet helpen om de structuur te vinden die bij hen past op basis van de etappe waarin zij zich bevinden.

Er bestaat trouwens ook een zoekmachine voor de leerkrachten die een programma wensen te volgen of aan hun leerlingen willen voorstellen.

Wat zijn de grootste problemen van de jongeren die zich in de bedrijfswereld wensen te lanceren?

Mijn partners die de jongeren begeleiden, melden mij vaak dezelfde behoeften en vragen. Eén van de eerste hinderpalen voor de jongere is het gebrek aan zelfvertrouwen, dat zich vertaalt in tal van vragen: "Heb ik het profiel om te ondernemen, is mijn idee goed, kan ik rechtmatig ondernemen? … ". De incubatoren die zich richten op jongeren, werken onder andere op die vragen.

In elke etappe waarin ze zich bevinden, hebben de jongeren regelmatig nood aan informatie en inspiratie. Sommigen voelen zich ook te geïsoleerd en zijn op zoek naar medewerkers of op zoek naar een plaats om te cowerken. Ook de behoefte aan financiering is belangrijk, en toch merken we dat de jongeren heel nuchter denken over dat probleem en dat ze ondernemen in functie van hun middelen.

Men heeft het vaak over het statuut van student-ondernemer. Hoe kunnen studies en ondernemerschap gecombineerd worden?

Ik maak van die vraag gebruik om een onderscheid te maken tussen sociaal statuut en academische statuut van student-ondernemer. De studenten die hun project wensen te ontwikkelen tijdens hun studieperiode, kunnen informatie verzamelen bij de begeleidingsdienst van de studenten met specifieke behoeften. Zo kunnen ze gebruik maken van allerlei voorzieningen (uurroosters, programma's, examens) en misschien ook van een omkadering en opvolging van de studenten door deskundigen.

Het sociaal statuut van student-ondernemer biedt aan de student de mogelijkheid om zijn diensten of producten reeds te factureren volgens welbepaalde voorwaarden. In beide gevallen kunnen de studenten-ondernemers studie en oprichting van een onderneming combineren en ondersteuning vinden bij een 'student' incubator of via programma's van hun instelling.

Wat is de plaats van yet.brussels in het ecosysteem van het ondernemerschap?

Yet.brussels maakt daar deel van uit doordat het de actoren van de sensibilisering en van de begeleiding van jongeren samenbrengt. Wij staan permanent in contact met de actoren die instaan voor de vestiging, voor de financiering en de begeleiding. Bedoeling is de samenwerking aanmoedigen en het ecosysteem stimuleren om zich aan te passen aan het jonge publiek.

Tips voor toekomstige onderneemsters en ondernemers?

En, tot slot, om zijn weg te banen in het universum van het jonge ondernemerschap dit schema raadplegen en downloaden dat een gedetailleerde beschrijving bevat van de hulpstructuren voor de jongeren die zich in het bedrijfsleven wensen te lanceren.

Artikel geschreven door 1819

Logo YET

 

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.