Hervormingen rond werk: wat zijn de laatste veranderingen ?

Hervormingen rond werk: wat zijn de laatste veranderingen ?

1819.brussels

In het Belgisch Staatsblad van 5 februari zijn een aantal langverwachte wetwijzigingen gepubliceerd. Deze zijn op 15 februari in werking getreden, al zal u hieronder zien dat er ook enkele uitzonderingen zijn. We vatten de belangrijkste veranderingen voor u samen.

Aanpassing Cao-wet

De Cao-wet is aangepast om ervoor te zorgen dat de continuïteit van loon-en arbeidsvoorwaarden gegarandeerd wordt bij de overgang naar een ander paritair comité. De geldende voorwaarden moeten immers gerespecteerd worden. Dit geldt zelfs voor werknemers die na de overgang in dienst komen.

Uitbreiding toegelaten inhoudingen op loon

Een werkgever kan het loon van een werknemer deels in natura verstrekken, al zijn de mogelijkheden beperkt. Denk bijvoorbeeld aan huisvesting, verwarming en elektriciteit. Anderzijds zijn inhoudingen op het loon van een werknemer niet zomaar toegelaten. Zo kan u bijvoorbeeld niet zomaar een inhouding doen van deze kosten van huisvesting, verwarming en elektriciteit die u voorziet voor uw werknemer.

Daarin komt nu verandering. De sector kan verzoeken om een uitbreiding te voorzien. Daarbij is er wel één beperking. Voor seizoenarbeiders zal deze nieuwe mogelijkheid enkel toegepast kunnen worden voor werknemers die burger zijn van de Europese Unie.

De werkgever kan maximaal 1/5de van het loon van de werknemer inhouden. Deze nieuwe wettelijke inhouding moet mee in rekening genomen worden voor de berekening van deze begrenzing.

Verstrenging regels economische werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor arbeiders en bedienden zal niet langer ingeroepen kunnen worden wanneer de werkgever het werk, dat zijn werknemers normaal moesten uitvoeren, uitbesteedt aan derden. Gebeurt dit toch, dan zal werkgever het normale loon aan zijn werknemer moeten betalen.

Elektronische handtekening

In de toekomst kunnen we arbeidsovereenkomsten afsluiten met een elektronische handtekening. Ook worden voorwaarden bepaald op basis waarvan bepaalde arbeidsrechtelijke documenten elektronisch verstuurd én gearchiveerd kunnen worden.
De inwerkingtreding van deze bepalingen is nog niet voor onmiddellijk. 

Vervanging van een werknemer in progressieve werkhervatting

Een vervangingsovereenkomst wordt mogelijk ter vervanging van een werknemer in progressieve werkhervatting. De werknemer die als gevolg van zijn gezondheidstoestand de toelating kreeg om het werk gedeeltelijk te hervatten met toelating van de adviserend-geneesheer van de mutualiteit, kan voortaan vervangen worden door een andere werknemer. Tenminste, voor de uren die hij niet kan presteren als gevolg van zijn arbeidsongeschiktheid.

Interne grens bij nieuwe arbeidsregelingen

De interne grens zorgt ervoor dat werknemers maar een beperkt aantal uren mogen presteren bovenop de normale arbeidsduur. Eenmaal deze grens bereikt is in de loop van de referentieperiode, moeten werkgevers hun medewerkers inhaalrust toekennen vooraleer ze nieuwe overuren mogen presteren. De Wet Werkbaar Wendbaar Werk legde deze interne grens vast op 143 uren.

De Wet houdende diverse bepalingen inzake werk bevestigt dat deze interne grens ook van toepassing is wanneer werkgevers gebruik maken van nieuwe arbeidsregelingen.

Tewerkstelling van buitenlandse werknemers

De Wet houdende diverse bepalingen inzake werk verduidelijkt dat de federale inspectiediensten niet alleen bevoegd zijn voor de inbreuken op de federale wetgeving rond tewerkstelling van buitenlandse werknemers, maar ook voor inbreuken op de desbetreffende gewestelijke wetgeving. Deze maatregel treedt retroactief in werking vanaf 1 juli 2014.

Mystery calls

Om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan, geeft de overheid zijn fiat voor mystery calls. Dit zal mogelijk zijn vanaf 1 april 2018 (en dus niet 15 februari). De sociale inspectie kan vanaf die datum anonieme testen afnemen bij ondernemingen als

  • er objectieve aanwijzingen zijn van discriminatie, na een klacht of melding;
  • de inspectie een voorafgaande machtiging van de arbeidsauditeur of procureur des Konings heeft.

De strafbare feiten die de sociale inspectie wil vaststellen, mogen niet ernstiger zijn dan die waarvoor ze de opsporingsmethode aanwenden en moeten noodzakelijkerwijs evenredig zijn met het nagestreefde doel.

Gezondheidstoezicht uitzendkrachten

Er komt een centrale gegevensbank om de opvolging van het gezondheidstoezicht van uitzendkrachten toe te laten, nutteloze herhalingen van gezondheidsbeoordelingen te vermijden en de uitwisseling van gegevens te vergemakkelijken. Een koninklijk besluit zal nog één en ander moeten verduidelijken.

Overuren horeca

Voor de horecazaken die de witte kassa correct gebruiken worden de 100 vrijwillige overuren (zonder motief) per kalenderjaar voor voltijdse medewerkers opgetrokken naar 360. Bovendien wordt voor deze overuren een goedkope uitbetaling voorzien: er is geen toeslag verschuldigd en de uitbetaalde overuren zijn vrij van RSZ-bijdragen en belastingen. De werknemer moet wel elke 6 maanden zijn schriftelijk akkoord geven om de vrijwillige overuren te presteren.

Outplacement

Werknemers met een opzeg van minstens 30 weken vallen onder het huidig algemeen outplacementstelsel. Volgens dit stelsel mag een werkgever die een contract opzegt de kost van een outplacementtraject, à rato van 4 weken, in mindering brengen van de opzegvergoeding. Werknemers van wie de gezondheidstoestand het op een onomkeerbare wijze niet toelaat om aan outplacement deel te nemen, zullen voortaan echter recht hebben op de integrale contractbreukvergoeding.

Bron van dit artikel: ADMB

Blijf up-to-date

Het ondernemerslandschap staat niet stil. Wil je niets missen? Sluit je aan bij 25.000 abonnees en ontvang elke twee weken gratis leerrijke inhoudsartikels, concrete tips, boeiende ondernemersportretten, actuele nieuwtjes en een overzicht van nuttige workshops en netwerkactiviteiten in Brussel in je mailbox.